Profil

Korporacja Akademicka "Surma" jest męską, apolityczną organizacją akademicką. Zasadami ideowymi, na których opiera swoją działalność, są: Wiara, Patriotyzm, Nauka i Przyjaźń. Zgodnie z nimi Korporacja ma dwa podstawowe cele: ideowo-edukacyjny oraz towarzyski. Przynależność do konwentu ma za zadanie ukształtować korporanta , na człowieka o szerokich horyzontach, otwartego na potrzeby innych, wrażliwego na ludzkie potrzeby, przedkładającego dobro przyjaciół,  bliźnich i ojczyzny nad własne profity – dojrzałego współczesnego patriotę, dla którego słowa ojczyzna, braterstwo, przyjaźń nie są tylko sloganem. 

Zasady Religio, Patria, Scientia, Amicitia interpretuje się jako dobra-cele, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia ideału, który starożytni nazywali kalos agathos. Wskazane cele przeplatają się, a ich realizacja wzajemnie się warunkuje. Okres czynnej działalności w Korporacji przypada na czas studiów. Jest to czas głębszego uświadomienia sobie wagi tych dóbr oraz wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego, osobistego i towarzyskiego w grupie osób podobnie postrzegających świat. Dążenie do realizacji tych zasad, choć w różny sposób wyrażane, jest widoczne w ideach filomackich i tradycjach korporacyjnych od początku XIX w. Dlatego ich urzeczywistnianie w Korporacji Surma odbywa się przy zachowaniu wypracowanych w przeszłości form organizacyjnych.

Zasada Religio wskazuje na Wiarę - najważniejsze i najbardziej pierwotne dobro. Kierowanie się w życiu Dekalogiem i wrażliwość na drugiego człowieka jest  podstawą działania korporanta. Rzeczywistość, o której Wiara nam mówi jest warunkiem właściwego rozumienia i realizowania wszystkich innych zasad. Ważne jest dla nas pogłębianie znajomości i zrozumienia Wiary w myśl zasady fides quaerens intellectum ("wiara szuka zrozumienia") oraz pogłębianie jej przeżywania w jej wymiarze osobistym.

Tożsamość katolicka jest dla nas istotna, ale jednocześnie nie zamyka nas na inaczej postrzegających świat.

Zasada Patria mówi o zakorzenieniu w nie wybranych, ale zastanych formach realizacji naszego życia w określonej wspólnocie i kulturze. Żyjemy hic et nunc, tu i teraz, w Polsce XXI wieku. Pamiętając, że element bios politikos przynależy do 'udanego' życia, staramy się rozwijać postrzeganie Ojczyzny w kategoriach dobra wspólnego (bonum commune, res publica). Bliskie są nam wielkopolskie tradycje pracy organicznej opartej o rzetelność, solidność i odpowiedzialność.

Zasada Scientia odnosi się do kilku aspektów naszego życia. Studiując, każdy z nas przygotowuje się do życia zawodowego. Bycie w korporacji powinno stymulować dążenie do bycia 'specjalistą' w swojej dziedzinie. Warto, byśmy wzajemne mobilizowali się do osiągania lepszych wyników i podnoszenia swoich dodatkowych kwalifikacji. Studia mają w dużej mierze charakter nauki rzemiosła, dlatego ważnym celem jest dla nas także 'wspieranie' możliwie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i duchowego oraz nabycie pewnej erudycji humanistycznej. Elementem dopełniającym zasadę Scientia stanowi również formacja w zakresie realizowania wartości estetycznych, czyli uczestniczenie w kulturze oraz zwracanie uwagi na kulturę osobistą (savoire-vivre).

Zasada Amicitia mówi o tym, że jesteśmy i chcemy być z innymi i dla innych. Korporacja jest wspólnotą opartą na wzajemnej i wymagającej przyjaźni między sobą, solidarności, gotowości służenia pomocą drugiemu. Przyjaźń ta opiera się na wspólnej wizji, idei, prawdzie, która jednoczy nas, ale dzięki której nie jesteśmy bezpłodnie skoncentrowani na sobie nawzajem. Zgodnie ze słowami C.S. Lewisa przyjaciela nie odkryjesz "patrząc mu w oczy, jak gdyby był Twoją kochanką. Walcz raczej u jego boku, czytaj z nim, dyskutuj i módlcie się razem" (C.S. Lewis, Cztery miłości, s. 94). Korporację od innych stowarzyszeń wyróżnia także to, że członkostwo jest dożywotne.

Podstawową formą realizującą cel ideowo-edukacyjny są przede wszystkim spotkania dyskusyjne. Ich podstawą jest lektura określonego tekstu oraz wprowadzenie przez prelegenta. Zadaniem tych spotkań jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także zachęcanie do samodzielnego wysiłku i odpowiedzialnego myślenia. Formacja korporacyjna zorientowana jest na "uczenie się od mistrzów", dlatego też na spotkania dyskusyjne zapraszane są osoby cieszące się intelektualnym i moralnym autorytetem. Także wtedy zachowany jest jednak charakter seminaryjny. Formą uzupełniającą formację korporacyjną są spotkania warsztatowe dotyczące przydatnych w życiu praktycznych umiejętności (m.in. erystyki tj. sztuki prowadzenia sporów, retoryki, savoir-vivre'u, efektywnego uczenia się, poznawania języków obcych i informatyki).

Podstawową formą realizującą cel towarzyski są biesiady piwne, które odbywają się średnio raz na miesiąc, zawsze w oprawie starych dobrych zwyczajów studenckich. Utrzymywane są regularne i bliskie kontakty z innymi poznańskimi i polskimi korporacjami. Ponadto w okresie roku akademickiego organizowany jest przynajmniej jeden wyjazd weekendowy, a w czasie wakacji także dłuższe wspólne wyjazdy (góry, żaglówki, kajaki). Jeśli wymiar ideowo-edukacyjny realizowany jest przede wszystkich w czasie studiów, to charakter towarzyski Korporacji ujawnia się w pełni także w okresie po ich ukończeniu. Ważną rzeczą dla nas jest pielęgnowanie powstałych w okresie studenckim więzi i przyjaźni. Kilka razy w roku odbywają się spotkania i zjazdy wszystkich członków Korporacji oraz ich rodzin.

 

Kontakt

Korporacja Akademicka "Surma"

os. Stefana Batorego 80c/19

60-687 Poznań

e-mail: konwent(at)surma.org.pl

więcej: Kontakt